Skip to main content
Tirafons
Tirafons

Tirafons

Últim quart del segle XIX.
Línia Barcelona-Vilanova-Valls.


Reg. 00787